TỔ CHUYÊN MÔN ANH - TIN - NĂM HỌC 2022 - 2023 
     
STTHọ tênNgày sinhNhóm chức vụMôn dạy
1Huỳnh Thị Thanh Bình13/04/1979Tổ trưởng chuyên mônTin học
2Trương Thị Dung08/06/1975 Tiếng Anh
3Hoàng Thị Kim Hiền11/02/1985 Tiếng Anh
4Nguyễn Thanh Khương01/01/1989 Tin học
5Phạm Thị Thanh Lịch16/03/1976 Tiếng Anh
6Đỗ Thị Kiều Phương01/01/1979Phó hiệu trưởngTiểu học
7Nguyễn Thị Phương04/06/1985Tổ phó chuyên mônTiếng Anh
8Nguyễn Thị Anh Thơ02/11/1985 Nhân viên TV